Prisijungimo vardas - knygelės numeris

Pirmą kartą jungiantis prie sistemos slaptažodis sudarytas iš pirmų trijų gatvės raidžių, gatvės numerio ir buto numerio

Pvz. Ąžuolo g. 13 - 3 slaptažodis yra ąžu133

Pvz. Šv. Jokūbo g. 24A - 12 slaptažodis yra šv.24a12

Pvz. V. Kudirkos g. 31 slaptažodis yra v.k31

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/daugiabuciu-namu-atnaujinimas

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos paskirtis − skatinti daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, savininkus atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, kad didėtų energinis jų naudingumas, ir sudaryti sąlygas tai atlikti.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, jo įgyvendinimą pagal butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą investicijų planą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Kai atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendinamas pagal savivaldybės programą, administruoti projekto (ar jo dalies) parengimą ir (ar) įgyvendinimą ir (ar) organizuoti finansavimą butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu Pavedimo sutartimi gali būti pavesta savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui, kuris daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies rengimą ir (ar) įgyvendinimą administruos ir (ar) finansavimą organizuos pagal Pavedimo sutartyje butų ir kitų patalpų savininkų nustatytas sąlygas ir atlygį. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas turi atitikti Programos priede nustatytus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų specialiuosius techninius reikalavimus.

Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 671 (nuo 2013 m. liepos 31 d.) Žin., 2013, Nr. 83-4153) redakcija.


I.

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

1.

Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:

1.1.

šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas

1.2.

balansinių ventilių ant stovų įrengimas

1.3.

vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas

1.4.

šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas

1.5.

individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose

2.

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas

3.

Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas, ir (ar) laiptų į statomo naujo šlaitinio stogo pastogę įrengimas energinį efektyvumą didinančių priemonių įrangai eksploatuoti, jeigu pastogėje montuojami energinį efektyvumą didinančių priemonių elementai

4.

Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą

5.

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą

6.

Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams

7.

Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus

8.

Rūsio perdangos šiltinimas

9.

Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams

II.

Kitos NAMO atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

10.

Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas)

 

Pastaba. Lentelėje nurodytos priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į namo būklę ir siektiną energijos sutaupymo rezultatą,

vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo tvarkos aprašu.

Šios programos įgyvendinime sėkmingai dalyvauja Druskininkų savivaldybės daugiabučių namų, administruojamų UAB „Druskininkų butų ūkis“,  butų savininkai:

· per 2014 - 2015 metus atnaujinti (modernizuoti) - 32 daugiabučiai namai;

· per 2016 metus atnaujinti (modernizuoti) - 24 daugiabučiai namai;

· per 2017 metus atnaujinti (modernizuoti) – 9 daugiabučiai namai;

· per 2018 metus atnaujinti (modernizuoti) - 9 daugiabučiai namai.

· per 2019 metus atnaujinti (modernizuoti) – 2 daugiabučiai namai

· per 2020 metus atnaujinti (modernizuoti) - 5 daugiabučiai namai

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS   ĮGYVENDINIMAS

Eil. Nr.

Adresas

Rangovo pavadinimas

Techninio prižiūrėtojo pavadinimas

Pastabos

1.

M. K. Čiurlionio g. 83

UAB „Alkor“

UAB „Ser namai“

Projektas įgyvendintas

2.

M. K. Čiurlionio g. 85

UAB „Alvista“

UAB „Ser namai“

Projektas įgyvendintas

3.

M. K. Čiurlionio g. 93

UAB „Alvista“

UAB „Ser namai“

Projektas įgyvendintas

4.

Druskininkų g. 10

UAB „VA Statyba“

UAB „Ser namai“

Projektas įgyvendintas

5.

M. K. Čiurlionio g. 79

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“

UAB „Ser namai“

Projektas įgyvendintas

6.

M. K. Čiurlionio g. 81

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“

UAB „Ser namai“

Projektas įgyvendintas

7.

Vytauto g. 15

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“

UAB „Ser namai“

Projektas įgyvendintas

8.

M. K. Čiurlionio g. 66

UAB „Algraižė“

UAB „Autesta“

Projektas įgyvendintas

9.

M. K. Čiurlionio g. 64

UAB „Algraižė“

UAB „Autesta“

Projektas įgyvendintas

10.

M. K. Čiurlionio g. 70

UAB „Algraižė“

UAB „Autesta“

Projektas įgyvendintas

11.

M. K. Čiurlionio g. 74

UAB „Algraižė“

UAB „Autesta“

Projektas įgyvendintas

12.

Šv. Jokūbo g. 24

UAB „Expolita“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

13.

Ateities g. 2

UAB „Dzūkijos statyba“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

14.

Liepų g. 10

UAB „Expolita“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

15.

Liepų g. 14

UAB „Expolita“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

16.

M. K. Čiurlionio g. 68

UAB „Alvista“

Analė Sabonienė

Projektas įgyvendintas

17.

M. K. Čiurlionio g. 72

UAB „Alvista“

Analė Sabonienė

Projektas įgyvendintas

18.

M. K. Čiurlionio g. 76

UAB „Alvista“

Analė Sabonienė

Projektas įgyvendintas

19.

M. K. Čiurlionio g. 54

UAB „Bodesa“

Analė Sabonienė

Projektas įgyvendintas

20.

M. K. Čiurlionio g. 87

UAB „Bodesa“

Analė Sabonienė

Projektas įgyvendintas

21.

I. Fonbergo g. 6

UAB „Expolita“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

22.

Veisiejų g. 5

UAB „Expolita“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

23.

Veisiejų g. 7

UAB „Expolita“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

24.

Alėjos  g. 22

UAB „Alvista“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

25.

Sveikatos g. 28

UAB „Dzūkijos statyba“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

26.

Seirijų g. 11

UAB „VA Statyba“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

27.

V. Kudirkos g. 31

UAB „PTL Veikla“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

28.

Seirijų g. 9

UAB „Alvista“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

29.

Liškiavos g. 6

UAB „Alvista“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

30.

Vytauto g. 47

UAB „Alvista“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

31.

Veisiejų g. 3

UAB „Expolita“

UAB „Statech“

Projektas įgyvendintas

32.

Gardino g. 24

UAB „Alvista“

UAB „Statech“

Projektas įgyvendintas

33.

Gardino g. 32

UAB „Alvista“

UAB „Statech“

Projektas įgyvendintas

34.

Gardino g. 22

UAB „Dzūkijos statyba“

UAB „Statech“

Projektas įgyvendintas

35.

Gardino g. 18

UAB „Dzūkijos statyba“

UAB „Statech“

Projektas įgyvendintas

36.

Vytauto g. 20

UAB „VA Statyba“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

37.

Liškiavos g. 7

UAB „Alvista“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

38.

Vytauto g. 22

UAB „Pietų Megrame“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

39.

Vytauto g. 12

UAB „Expolita“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

40.

Vytauto g. 16

UAB „Eiresta“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

41.

M. K. Čiurlionio g. 44

UAB „Expolita“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

42.

Antakalnio g. 5

UAB „MV Baltic company“

UAB „Statech“

Projektas įgyvendintas

43.

Gardino g. 70

UAB „Expolita“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

44.

Šiltnamių g. 24

UAB „Statech“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

45.

Verpėjų g. 8

UAB „Grindalita“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

46.

V. Kudirkos g. 27

UAB „Archis“

UAB „Statech“

Projektas įgyvendintas

47.

M. K. Čiurlionio g. 20

UAB „Archis“

UAB „Statech“

Projektas įgyvendintas

48.

Druskininkų g. 4

UAB „Druskininkų komunal ūkis“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

49.

Ateities g. 30A

UAB „Expolita“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

50.

Liškiavos g. 5

UAB „Alvista“

UAB „Optimum projektai“

Projektas įgyvendintas

51.

Vytauto g. 26

UAB „Alvista“

UAB „SWECO Lietuva“

Projektas įgyvendintas

52.

Vilniaus alėja 4

UAB „Alvista“

UAB „SWECO Lietuva“

Projektas įgyvendintas

53.

M. K. Čiurlionio g. 9

UAB „VA Statyba“

UAB „SWECO Lietuva“

Projektas įgyvendintas

54.

Dabintos g. 11

UAB „Astig“

UAB „SWECO Lietuva“

Projektas įgyvendintas

55.

M. K. Čiurlionio g. 4

UAB „Expolita“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

56.

M. K. Čiurlionio g. 4A

UAB „Expolita“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

57.

M. K. Čiurlionio g. 4B

UAB „Expolita“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

58.

Taikos g. 3

UAB „Magirnis“

A.Sabonienė

Projektas įgyvendintas

59.

Melioratorių g. 4

UAB „Alvista“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

60.

Melioratorių g. 10

UAB „Alkor“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

61.

Melioratorių g. 12

UAB „Alvista“

A.Sabonienė

Projektas įgyvendintas

62.

Seirijų g. 13

UAB „Drusta“

A.Sabonienė

Projektas įgyvendintas

63.

Antakalnio g. 18

UAB „Archis“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

64.

Antakalnio g. 20

UAB „Alkor“

UAB „Statech“

Projektas įgyvendintas

65.

Sveikatos g. 18

UAB „Magirnis“

UAB „SWECO Lietuva“

Projektas įgyvendintas

66.

Vilniaus alėja 12

UAB „Alvista“

UAB „SWECO Lietuva“

Projektas įgyvendintas

67.

Antakalnio g. 14

UAB „Altitudė“

UAB „Statech“

Projektas įgyvendintas

68.

Baravykų g. 1A

UAB „Alvista“

A.Sabonienė

Projektas įgyvendintas

69.

Baravykų g. 1B

Projektas įgyvendinamas

70.

Baravykų g. 1C

UAB „Alvista“

A.Sabonienė

Projektas įgyvendintas

71.

Gardino g. 20

UAB „Magirnis“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

72.

Gardino g. 66

UAB „Ligaja„ su UAB“TM Capital“

A.Sabonienė

Projektas įgyvendintas

73.

Gardino g. 68

UAB „Expolita“

UAB „Statech“

Projektas įgyvendintas

74.

Gardino g. 86

UAB „Drusta“

A.Sabonienė

Projektas įgyvendintas

75.

M.K.Čiurlionio g. 77

UAB „Expolita“

UAB „SWECO Lietuva“

Projektas įgyvendinamas

76.

M.K.Čiurlionio g. 86

UAB „Pietų Megrame“

UAB „Kelvista“

Projektas įgyvendintas

77.

Šv. Jokūbo g. 15

78.

Gardino g. 41

UAB „Ligaja“

A.Sabonienė

Projektas įgyvendintas

79.

Šiltnamių g. 20

UAB „Pietų Megrame“

UAB „Kiwa Inspecta“

Projektas įgyvendintas

80.

Jaunystės g. 7

UAB „Pietų Megrame“

UAB „SWECO Lietuva“

Projektas įgyvendintas

81.

M.K.Čiurlionio 6

UAB „Expolita“

UAB „Kiwa Inspecta“

Projektas įgyvendintas

82.

Ateities g. 8

Projektas įgyvendinamas

83.

Merkinės g. 4

UAB „Gilmera“

UAB „SWECO Lietuva“

Projektas įgyvendinamas

84.

Merkinės g. 9

UAB „Gilmera“

UAB „Kontrolė“

Projektas įgyvendinamas

85.

Neravų g. 27

UAB „Expolita“

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Projektas įgyvendintas

86.

Šiltnamių g. 7A

UAB „Expolita“

UAB „Kontrolė“

Projektas įgyvendintas

87.

Šiltnamių g. 26

Projektas įgyvendinamas

88.

Vasario 16–osios g. 4

UAB „Gilmera“

UAB „Kontrolė“

Projektas įgyvendinamas

89.

Veisiejų g. 18

UAB „Expolita“

MB “Statybų firma“

Projektas įgyvendinamas

90.

Vytauto g. 18

UAB „Expolita“

UAB „Prie Levens“

Projektas įgyvendintas

91.

Taikos g. 5

Projektas įgyvendinamas

92.

Gardino g. 25

Projektas įgyvendinamas

93.

Gardino g. 29

Projektas įgyvendinamas

94.

M.K.Čiurlionio g. 112

UAB „Gilmera“

Projektas įgyvendinamas

95.

Neravų g. 1

UAB„Bildeka“

UAB“Techkonsta“

Projektas įgyvendinamas

96.

Antakalnio g.  16

Projektas įgyvendinamas

97.

Liepų g.  4

Projektas įgyvendinamas

98.

Liepų g.  6

Projektas įgyvendinamas

99.

Gardino 14

Projektas įgyvendinamas

100.

Gardino 21

Projektas įgyvendinamas

101.

Veisiejų 30

Projektas įgyvendinamas

102.

Neravų 29

Projektas įgyvendinamas

103.

Vytauto 8

Projektas įgyvendinamas

104.

Mizarų g. 14

Projektas įgyvendinamas

105.

Antakalnio 11

Projektas įgyvendinamas

106.

Gardino 38

Projektas įgyvendinamas

107.

Ateities 1

Projektas įgyvendinamas

108.

Ateities 5

Projektas įgyvendinamas

109.

Ateities 9

Projektas įgyvendinamas

110.

Ateities 24

Projektas įgyvendinamas

111.

Alėjos 67 Leipalingis

Projektas įgyvendinamas

112.

Alėjos 69 Leipalingis

Projektas įgyvendinamas

113.

Alėjos 71 Leipalingis

Projektas įgyvendinamas

114.

Alėjos 73 Leipalingis

Projektas įgyvendinamas